ANCOM

Concurs pentru ocuparea postului de tehnician la Serviciul Administrare Infrastructura, Comunicatii si Sisteme din cadrul Departamentului IT

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM), înfiintata în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.22/2009, aprobata prin Legea nr.113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza, la sediul din str. Delea Noua nr.2, sector 3,Bucuresti,concurs pentru ocuparea postului de tehnician la  Serviciul Administrare Infrastructura, Comunicatii si Sisteme din cadrul Departamentului IT.
 
Conditii generale de ocupare a postului:
 • sa aiba cetațenia româna, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • sa cunoasca limba româna, scris și vorbit;
 • sa aiba vârsta minima reglementata de prevederile legale;
 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • sa aiba o stare  de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • sa îndeplineasca condițiile de studii și dupa caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • sa nu fi fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a altor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Conditii specifice de ocupare a postului:
 • Studii: Sa detina studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 • Sa detina curs în domeniul IT;
 • Sa detina minim 1 an vechime în domeniul IT;
 • Sa detina cunostinte de limba engleza tehnica – nivel mediu.
 
Concursul va consta într-o proba scrisa si un interviu.
 
În vederea participarii la concurs, candidatii vor depune personal sau prin posta, la sediul central al ANCOM: Str. Delea Noua, nr.2, sector 3, Bucuresti, pentru Serviciul Resurse Umane/Biroul Recrutare si Administrare Personal (etajul 7, camera 21), dosarul de concurs care va cuprinde urmatoarele documente necesare înscrierii:

 

 1. Cererea de înscriere (formular);
 2. Curriculum Vitae (formular);
 3. Actul de studii (inclusiv foaia matricola) si, dupa caz, alte acte care atesta efectuarea unor specializari, cursuri, etc. (în xerocopie);
 4. Certificat de casatorie, în cazul în care numele de pe actul de studii difera de cel din actul de identitate;
 5. Carnetul de munca (xerocopie) sau adeverinta (xerocopie) care sa ateste vechimea în munca, meserie si/sau în specialitatea studiilor, desfasurata de candidat pâna la data de 31.12.2010 si adeverinta (xerocopie) care sa ateste vechimea în munca, meserie si/sau în specialitatea studiilor desfasurata de candidat ulterior datei de 01.01.2011;
 6. Buletinul/cartea de identitate/cartea electronica de identitate/cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate (xerocopie);
 7. Cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere în care trebuie sa fie mentionat faptulca aplicantul nu are antecedente penale (formular) care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. Declaratia de independenta financiara si operationala (formular);
 9. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 10. Alte documente care sa ateste îndeplinirea condițiilor specifice de ocupare a postului
Documentele prevazute la punctele 3, 4, 5, 6 si 10 vor fi prezentate de candidati si în original în vederea conformitatii copiilor cu acestea.
Candidatii declarati admisi la selectia dosarelor, care au depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale, au obligatia de a aduce cazierul judiciar pâna cel mai târziu la data si ora desfasurarii probei scrise.
 
Calendarul concursului:
- termenul limita de depunere a dosarelor de concurs: 21.12.2016, ora 17,00
- termenul limita de afisare a rezultatelor privind selectia dosarelor de concurs: 27.12.2016
- data și ora de sustinere a probei scrise: 12.01.2017, ora 11.00
- data si ora la care se va desfasura interviul se vor afisa odata cu rezultatele la proba scrisa.
- termenul limita de afisare a rezultatelor la proba scrisa/interviu: maximum o zi lucratoare de la finalizarea fiecarei probe.
- termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisa/interviu: o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor la proba scrisa/interviu.
- termenul de afisare a rezultatelor contestatiilor la proba scrisa/interviu: maximum o zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor la proba scrisa/interviu.
- termenul de afisare a rezultatelor finale: maximum 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului la interviu.
 
Bibliografia poate fi consultata aici:
 
Nota:
Datele cu caracter personal continute de dosarul de concurs sunt confidentiale si nu vor fi folosite decât în scopul în care au fost solicitate de catre Serviciului Resurse Umane si nu vor fi oferite nici unei alte parti spre consultare cu exceptia membrilor comisiei de concurs/comisiei de solutionare a contestatiilor.
Candidatii selectati vor fi contactati prin telefon sau prin e-mail în vederea participarii la concurs. Vor fi selectati numai candidatii care îndeplinesc conditiile de ocupare a postului si care au depus, în termen, dosarul complet de concurs.
Punctajul minim de promovare al fiecarei probe de concurs este de minimum 50 de puncte. Se pot prezenta la interviu numai candidatii care au promovat proba scrisa.
 
 
 
Persoana de contact:
Marilena Caracaleanu, expert, Biroul Recrutare si Administrare Personal, Serviciul Resurse Umane
Tel.: 0372.845.457 e-mail:  marilena.caracaleanu@ancom.org.ro
 

Rezultate