Industrie

Echipamente radio

Īn Romānia, ANCOM și ANPC sunt instituţiile care au responsabilitatea aplicării legislaţiei īn vigoare din domeniul echipamentelor radio și sunt instituţiile responsabile pentru activităţile de supraveghere și control a pieţei echipamentelor radio. Activitatea de supraveghere și control a ANCOM privește conformitatea echipamentelor radio puse la dispoziție pe piață și a celor aparținānd utilizatorilor finali–persoane juridice. Activitatea de supraveghere și control a ANPC privește doar conformitatea echipamentelor radio aparținānd consumatorilor (utilizatori finali–persoane fizice).

 
Directiva cu privire la punerea la dispoziție pe piață a echipamentele radio
 
Sectorul echipamentelor radio este o parte esenţială a pieţei de comunicaţii radio, care reprezintă un element cheie īn economia din cadrul Uniunii Europene. Directiva care guvernează acest domeniu la nivelul UE este Directiva 2014/53/UE (Directiva RED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014, privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.
 
Scopul acesteia este de a armoniza regulile referitoare la comercializarea și utilizarea īn cadrul UE a echipamentelor radio care pot produce interferențe prejudiciabile, care pot genera perturbaţii electromagnetice sau care pot fi afectate de astfel de perturbaţii, și care pot afecta sănătatea și/sau siguranța ori bunurile persoanelor.
 

Toți cei interesați sau cărora li se aplică direct sau indirect prevederile Directivei RED au la dispoziție un instrument intitulat Ghidul RED (īn limba engleză), cu rolul de a-i asista īn interpretarea directivei, dar fără a se substitui īn vreun fel acesteia. Ghidul RED explică și clarifică o serie de aspecte importante legate de aplicarea prevederilor Directivei RED și, de asemenea, asigură o largă transmitere a clarificărilor agreate prin consens īn rāndul statelor membre și al altor entități sau părți interesate. 

 

Această directivă a fost transpusă īn legislaţia din Romānia prin Hotărārea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentele radio, stabilindu-se astfel cadrul de reglementare naţional pentru introducerea/punerea la dispoziție pe piaţă, libera circulaţie şi punerea īn funcţiune, precum și utilizarea pe teritoriul naţional a echipamentelor radio, precum și evaluarea conformităţii şi sistemul de marcaj.
Supravegherea pieţei reprezintă o competenţă naţională şi urmărește ca pe piaţă să fie introduse numai echipamentele radio care īndeplinesc criteriile de conformitate. De asemenea, supravegherea eficientă a pieţei le oferă utilizatorilor finali o anumită protecţie şi previne, īntr-o oarecare măsură, competiţia neloială.
 
Comisia Europeană consideră că succesul Directivei RED depinde īn primul rānd de producători. Aceştia trebuie să īşi asume atāt responsabilitatea prezentării echipamentelor radio pentru a fi supuse unei proceduri corespunzătoare de evaluare a conformităţii, cāt și responsabilitatea introducerii pe piaţă doar a echipamentelor radio conforme cu prevederile Directivei RED.
 
Notă: Echipamentele radio care fac obiectul Hotărārii Guvernului nr. 740/2016 introduse pe piață pānă la data de 13 iunie 2017 și care respectă cerințele esențiale prevăzute de Hotărārea Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de comunicații electronice și recunoașterea mutuală a conformității acestora, pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau īn funcțiune.
 
Echipamente pentru care se aplică Directiva RED
 
Prevederile Directivei RED se aplică numai echipamentelor radio astfel cum acestea sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 1 și la alin. (2) din directivă.
 
Odată cu intrarea īn vigoare a Directivei RED, echipamentele de recepție radio, destinate a fi utilizate numai pentru serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune, intră īn aria de aplicare a acestei directive și nu mai fac obiectul Directivei 2014/30/UE (Directiva EMC). Īn ceea ce privește echipamentele terminale de telecomunicații, acestea īncetează să mai intre īn aria de aplicare a Directivei RED, intrānd īn aria de aplicare a Directivei EMC.
 
Anumite tipuri de echipamente radio sunt excluse din cadrul de aplicare al Directivei RED, şi anume:
- echipamentele radio utilizate exclusiv īn cadrul activităţilor din domeniul aparării naţionale,  ordinii publice și siguranţei naționale, inclusiv cel al protecţiei intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la siguranţa națională, precum şi īn cadrul activităţilor statului din domeniul dreptului penal;
- echipamentele radio utilizate de radioamatori, īn afară de cazul īn care astfel de echipamente sunt puse la dispoziție pe piață. Sunt considerate ca nefiind puse la dispoziție pe piață următoarele: kit-urile radio destinate montării și utilizării de către radioamatori, echipamente radio modificate de radioamatori pentru uz propriu și echipamente construite de radioamatori acționānd individual īn scopuri științifice și experimentale īn cadrul activității de radioamator;
- echipamentele maritime care intră sub incidența Directivei 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, modificată de Directiva (UE) 559/2015;
- produse, piese și dispozitive aeronautice care intră īn domeniul de aplicare al art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune īn domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare;
- kit-urile de evaluare construite la comandă, destinate profesioniștilor, care urmează să fie folosite exclusiv īn centre de cercetare și dezvoltare īn aceste scopuri.
 
Cerinţe esenţiale
 
Următoarele cerinţe esenţiale de bază se aplică pentru toate echipamentele radio:
- protejarea sănătății și a siguranței persoanelor și a animalelor domestice, precum și protecția bunurilor, incluzānd obiectivele referitoare la cerințele de siguranță prevăzute īn Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării īn cadrul unor anumite limite de tensiune, dar fără aplicarea vreunei limite de tensiune;
- asigurarea unui nivel adecvat al compatibilității electromagnetice, prevăzut īn Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică;
- utilizarea īn mod efectiv a spectrului de frecvențe radio și suportarea utilizării eficiente a acestuia pentru a se evita interferențele prejudiciabile.
 
Față de Directiva 1999/5/CE (Directiva R&TTE), Directiva 2014/53/UE (Directiva RED) introduce la cerința esențială prevăzută la art. 3 pct. 2, pe lāngă cerința esențială a emițătorului cu privire la neproducerea de interferențe prejudiciabile, și cerința de asigurare a unui nivel de performanță a receptorului, astfel īncāt acesta să reziste la un anumit nivel al interferențelor prejudiciabile.
Īn plus, echipamentele radio care aparțin anumitor categorii sau clase trebuie să fie construite astfel īncāt să fie īn conformitate și cu următoarele cerințe esențiale suplimentare:
a)    să interacționeze cu accesoriile, īn special cu īncărcătoarele comune;
b)    să interacționeze cu alte echipamente radio prin intermediul rețelelor;
c)    să poată fi conectate la interfețe de tip corespunzător īn cadrul Uniunii Europene;
d)    să nu afecteze rețeaua sau funcționarea acesteia și să nu folosească īn mod necorespunzător resursele acesteia, cauzānd o degradare inacceptabilă a serviciului;
e)    să īncorporeze sisteme de protecţie care să asigure că datele cu caracter personal şi viaţa privată ale utilizatorului şi ale abonatului sunt protejate;
f)     să prezinte anumite caracteristici ce asigură protecția īmpotriva fraudelor;
g)    să prezinte anumite caracteristici ce asigură accesul la serviciile de urgență;
h)    să prezinte anumite caracteristici ce facilitează utilizarea acestora de către persoanele cu dizabilități;
i)      să prezinte anumite caracteristici ce asigură faptul că un software poate fi instalat īn echipamentul radio doar atunci cānd conformitatea ansamblului echipament radio – software a fost demonstrată.
Comisia Europeană, conform art. 3 alin. (3) din Directiva RED, este īmputernicită să adopte acte delegate īn conformitate cu art. 44 din Directiva RED pentru a specifica ce categorii sau clase de echipamente radio sunt vizate de fiecare dintre cerințele esențiale suplimentare prevăzute mai sus la literele (a)-(i).
 
Notă: pentru echipamentele radio care intră sub incidența Directivei RED nu se vor mai putea utiliza de către producători, īn procesul de evaluare a conformității produsului cu cerințele esențiale privind protejarea sănătății și a siguranței persoanelor și a animalelor domestice, precum și protecția bunurilor, și privind asigurarea unui nivel adecvat al compatibilității electromagnetice, prevederile Directivelor 2014/30/UE (Directiva EMC) și 2014/35/UE (Directiva LVD).
 
Precizări referitoare la īndeplinirea cerințelor menționate la art.7 alin.(4)-(6) din H.G. 740/2016
 
 
Prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 740/2016 privesc, conform alin. (1) din același articol, echipamentele radio pentru care autorizarea de punere īn funcţiune şi de utilizare a acestora este realizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii (ANCOM) īn baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Īn conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 frecvenţele radio pot fi utilizate numai după obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio acordate de ANCOM, excepțiile fiind exprese și limitate. De asemenea, potrivit art. 24 alin. (1) din același act normativ, licenţa de utilizare a frecvenţelor radio reprezintă actul administrativ prin care se acordă drepturi și se stabilesc obligații īn ceea ce privește folosirea spectrului radio prin intermediul unor echipamente radio.
Prin urmare, din corelarea textelor amintite, reiese faptul că odată cu punerea īn funcţiune a staţiei este stabilită și o obligație ce revine titularului licenței de utilizare a frecvențelor radio.
 
Prin „documentaţie”, īn sensul prevăzut de art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 740/2016, se īnțelege documentarea rezultatelor măsurătorilor tehnice realizate pentru verificarea īndeplinirii cerinței esențiale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 740/2016, inclusiv măsurători tehnice ale radiațiilor electromagnetice neionizante (de exemplu: măsurări ce privesc determinarea densităţii de putere a cāmpului electromagnetic sau a intensității cāmpului electromagnetic, precizāndu-se valorile respective).
Actualizarea documentaţiei prevăzută de prevederile art. 7 alin. (6) din Hotărārea Guvernului nr. 740/2016 īnseamnă adăugarea, la documentaţia iniţială menționată mai sus, a măsurătorilor tehnice rezultate īn urma reverificărilor periodice.
 
Īntrucāt măsurile impuse prin art. 7 alin. (4)-(6) din Hotărārea Guvernului nr. 740/2016 privesc cerința esențială menționată la art. 3 alin. (1) lit. a) din același act normativ și, prin urmare, au legătură directă cu limitarea expunerii populaţiei generale la cāmpurile electromagnetice, concluzionăm că cerinţele stabilite nu se suprapun cu condițiile privind instalarea staţiei de radiocomunicaţii conform parametrilor tehnici şi operaţionali din licenţa de utilizare a frecvenţelor radio sau din autorizaţia de asignare a frecvenţelor.
Măsurătorile tehnice prevăzute mai sus vor fi prezentate sub forma unui document semnat fie de titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, dacă măsurătorile au fost efectuate in regim propriu, fie īn numele și pe seama titularului, de partea terţă care a efectuat măsurătorile. Documentul va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
  • date despre amplasamentul staţiei de radiocomunicaţii (coordonate geografice, adresa poștală, clădire, stālp etc.);
  • data efectuării măsurătorii;
  • aparatura cu care s-au efectuat măsurătorile (denumire, producător, tip și serie);
  • valoarea/valorile determinată/determinate īn urma măsurătorilor;
  • condițiile īn care s-au efectuat măsurătorile (coordonatele geografice ale locului/locurilor de măsură, intervalul de frecvențe măsurat, condițiile de mediu: temperatură, umiditate).
Informaţii suplimentare privind efectuarea măsurătorilor radiațiilor electromagnetice neionizante sunt disponibile īn Recomandarea ECC/REC(02)04 – Measuring non-ionising electromagnetic radiation (9kHz – 300 GHz), disponibilă la http://www.erodocdb.dk .
 
Conform celor reglementate prin art. 7 alin. (4)-(6) din Hotărārea Guvernului nr. 740/2016, instalarea, punerea īn funcţiune și utilizarea oricărei staţii de radiocomunicații trebuie să fie făcută și să aibă īn vedere respectarea cerinţei esenţiale menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a) din actul normativ menționat anterior şi anume ”protecţia sănătăţii şi a siguranţei persoanelor şi a animalelor domestice, precum şi protecţia bunurilor, incluzānd obiectivele referitoare la cerinţele de siguranţă prevăzute īn Hotărārea Guvernului nr. 409/2016, dar fără aplicarea unei limite de tensiune.”
 
Īn cazul īn care nivelurile emisiilor electromagnetice măsurate depășesc valorile limită prevăzute de actele normative aflate īn vigoare (Normele privind limitarea expunerii populaţiei generale la cāmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1193/2006, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 895 din 3 noiembrie 2006), titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio va aplica măsuri specifice de īncadrare īn limitele legale.
 
Clase de echipamente radio īn conformitate cu Directiva 2014/53/UE
 
Potrivit art. 8 alin. (2) din Directiva RED, Comisia Europeană adoptă acte de punere īn aplicare pentru a stabili echivalența īntre interfețele radio notificate și pentru a aloca o clasă de echipamente radio, ale cărei detalii sunt publicate īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. S-a renunțat astfel la sistemul de clasificare a echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de telecomunicaţii (Clasa 1 și Clasa 2) prevăzut de Directiva 1999/5/CE.
 
Conformitatea combinației echipament radio – software
 
Directiva 2014/53/UE introduce, ca noutate, faptul că pentru echipamentele radio care au un software instalat producătorii trebuie să evaluaze conformitatea combinației echipament radio - software cu cerințele esențiale prevăzute de directivă. Comisia Europeană este īmputernicită să adopte acte delegate īn conformitate cu art. 44 din Directiva RED pentru a specifica ce categorii sau clase de echipamente radio sunt vizate de această cerință.
 
Īnregistrarea tipurilor de echipamente radio aparținānd anumitor categorii
 
Īncepānd cu data de 12 iunie 2018, producătorii au obligația să īnregistreze, īntr-un sistem care va fi pus la dispoziție de către Comisia Europeană, tipurile de echipamente radio ce vor aparține unor categorii de echipamente radio care vor prezenta un nivel scăzut de conformitate cu cerințele esențiale prevăzute īn Directiva RED. Comisia Europeană este īmputernicită să adopte acte delegate īn conformitate cu art. 44 din directivă pentru a specifica ce categorii de echipamente radio sunt vizate de această cerință.
 
Evaluarea conformităţii
 
Procesul de evaluare a conformităţii pentru echipamentele radio acoperite de Directiva 2014/53/UE constă īntr-una dintre următoarele proceduri de evaluare a conformităţii: controlul intern al producţiei, examinarea UE de tip, urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei, sau conformitatea pe baza asigurării complete a calităţii, efectuată de producător. Acest proces presupune asigurarea faptului că echipamentele radio sunt īn conformitate cu cerinţele esențiale menționate la art. 3 din directivă.
Producătorul poate să aleagă să urmeze una dintre cele trei proceduri de evaluare a conformității, menționate anterior. Īn cazul īn care, īn cadrul procesului de evaluare a conformităţii echipamentelor radio cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parţial standarde armonizate ale căror referinţe au fost publicate īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau īn cazul īn care astfel de standarde armonizate nu există, producătorul este obligat să aleagă una dintre următoarele două proceduri de evaluare a conformității: examinarea UE de tip, urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei, sau conformitatea pe baza asigurării complete a calităţii.
 
Īn cazul īn care producătorul alege examinarea UE de tip, urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei, această procedură prevede faptul că producătorul trebuie să apeleze la un organism notificat īn vederea evaluării conformității echipamentelor radio pe baza documentației tehnice corespunzătoare echipamentelor respective. După examinarea documentației tehnice de către organismul notificat, acesta īi poate elibera producătorului un certificat de examinare UE de tip prin care se atestă faptul că echipamentele respective īndeplinesc cerințele esențiale prevăzute la art. 3. Acest certificat se va atașa, apoi, documentației tehnice. Producătorul trebuie să păstreze documentaţia tehnică referitoare la produs timp de zece ani din momentul introducerii produsului pe piaţă. De asemenea, importatorul trebuie să se asigure de faptul că producătorul a īntocmit documentația tehnică respectivă și că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia ANCOM, la cerere.
 
Īn cazul īn care producătorul alege conformitatea pe baza asigurării complete a calităţii, acest lucru īnseamnă că producătorul recurge la utilizarea unui sistem de calitate aprobat pentru proiectarea, fabricarea, inspecţia finală a echipamentelor radio finite şi pentru īncercările tehnice ale echipamentelor radio īn cauză, īn vederea demonstrării conformității echipamentelor radio īn cauză cu cerințele esențiale menționate la art. 3 din directivă. Sistemul de calitate este evaluat de un organism notificat.
Detalii referitoare la aceste trei proceduri de evaluare a conformității sunt prezentate īn Anexele 2, 3 și 4 la Directiva RED (Anexele 2, 3 și 4 la Hotărārea Guvernului nr.740/2016).
 
După īncheierea procesului de evaluare a conformităţii, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia din UE poate să aplice marcajul CE pe echipamentele radio. Aplicarea marcajului trebuie să respecte instrucţiunile descrise īn art. 19 și 20 din Directiva RED (art. 21 din Hotărārea Guvernului nr. 740/2016).
 
Prezenţa marcajului CE pe echipamentele acoperite de Directiva RED cu privire la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio este o indicaţie că acestea īndeplinesc cerinţele tehnice īn vigoare pentru a fi comercializate oriunde īn Spaţiul Economic European - EEA, precum şi īn Turcia. Marcajul se aplică şi produselor fabricate īn ţări terţe.
Comisia Europeană a lansat un portal web de tip ghişeu unic cu toate informaţiile despre marcajul CE.
 
Standarde europene armonizate
 
Utilizarea standardelor armonizate este prevăzută īn art. 16 din Directiva RED. Comisia a īncredinţat mandat organismelor de standardizare europene (ETSI, CEN, CENELEC) să elaboreze o serie de standarde armonizate.
Atunci cānd referinţele standardelor armonizate sunt publicate īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, un producător care declară că produsul său respectă standardele armonizate aplicabile beneficiază de „prezumţia de conformitate” a acestui produs cu cerinţele esenţiale menționate īn Directiva RED.
Prin urmare, primul pas pe care un producător ar trebui să-l facă pentru a se asigura că un echipament radio va fi īn conformitate cu dispoziţiile din Directiva RED este să verifice care standarde europene armonizate sunt aplicabile.

O listă cu standardele armonizate referitoare la echipamente radio este pusă la dispoziție de Comisia Europeană aici. Trebuie menționat faptul că utilizarea standardelor armonizate este voluntară.