ANCOM

Preşedinte ANCOM

Preşedintele ANCOM are urmãtoarele atribuţii: aprobã strategiile de dezvoltare instituţionalã a ANCOM, programele de activitate şi programele de cooperare, aprobã planul anual de activitate al ANCOM, aprobã planurile de investiţii ale ANCOM, coordoneazã procesul de elaborare şi de implementare a reglementãrilor din domeniile de competenţã ale ANCOM, convoacã şi prezideazã reuniunile plenare ale Consiliului consultativ, aprobã, prin decizie internã, structura organizatoricã, statul de funcţii şi numãrul de posturi ale ANCOM, stabileşte sediile structurilor teritoriale ale ANCOM, stabileşte, prin decizie internã, atribuţiile specifice fiecãrui compartiment din cadrul ANCOM, aprobã regulamentul intern al ANCOM, coordoneazã activitatea compartimentelor ANCOM, negociazã şi semneazã pentru şi în numele ANCOM contractul colectiv de muncã, aprobã organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANCOM, aprobã angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncã ale personalului ANCOM, aprobã deplasãrile în ţarã şi în strãinãtate ale personalului ANCOM, orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.

 • Departamentul Dezvoltare Instituţională Alexandru Peligrad
  Șef Departament
  Structura si atributii
 • Departamentul Dezvoltare Instituţională

  Alexandru Peligrad - Șef Departament

  Departamentul Dezvoltare Instituţională (DDI) este alcătuit din Serviciul Calitate şi Managementul Proceselor şi Serviciul Resurse Umane. Din cadrul Serviciului Resurse Umane fac parte: Biroul Organizare Resurse

 • Direcţia Relaţii Publice Raluca Moraru
  Director
  Structura si atributii
 • Direcţia Relaţii Publice

  Raluca Moraru - Director

  Direcţia Relaţii Publice (DRP) este alcătuită din Serviciul Comunicare; Serviciul Informare şi Petiţii; Serviciul Evenimente şi Deplasări şi Serviciul Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene.

  Atribuţiile şi responsabilităţile specifice: Direcţia Relaţii Publice are rolul de a asigura relaţia şi buna comunicare a ANCOM cu utilizatorii din România, cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă din România şi din străinătate, cu industria de comunicaţii din România, cu organismele şi organizaţiile naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor, susţinând în cadrul acestor relaţii politica şi strategia naţională în domeniu. DRP asigură accesul la informaţiile de interes public generate şi administrate de ANCOM, coordonează activităţile de soluţionare a petiţiilor adresate Autorităţii, asigură crearea şi comunicarea unei identităţi organizaţionale adecvate, creează cadrul formal şi mijloacele necesare pentru o comunicare internă eficace.

 • Direcţia Juridică Marius Săceanu
  Director
  Structura si atributii
 • Direcţia Juridică

  Marius Săceanu - Director

  Direcţia Juridică (DJ) este alcătuită din Serviciul Reglementare Pieţe şi Serviciul Universal; Serviciul Litigii şi Protecţia Drepturilor Utilizatorilor; Serviciul Licenţe şi Reglementări Frecvenţe Radio şi Serviciul Contencios şi Acte Interne.

  Atribuţiile şi responsabilităţile specifice: Rolul Direcţiei Juridice este de a participa la elaborarea/avizarea din punct de vedere al legalităţii a proiectelor de acte normative iniţiate sau avizate de ANCOM, inclusiv prin armonizarea legislativă a proiectelor de acte normative iniţiate de ANCOM cu prevederile reglementărilor comunitare aplicabile, de acordare de asistenţă de specialitate celorlalte compartimente la rezolvarea problemelor multidepartamentale, de reprezentare şi apărare a intereselor instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege.

 • Consilieri Preşedinte Constantin Alin Copaci; Mădălina Gavrilă
  Consilieri
  Structura si atributii
 • Consilieri Preşedinte

  Constantin Alin Copaci; Mădălina Gavrilă - Consilieri

  Consilieri preşedinte (CP)

  Atribuţiile şi responsabilităţile specifice: Consilierii preşedintelui exercită, în principal, următoarele atribuţii: analizează, interpretează procese, evoluţii, tendinţe, în domeniul de activitate al instituţiei, consiliază conducerea instituţiei, pe baza datelor şi informaţiilor de care dispun, în scopul luării celor mai bune decizii, propun acţiuni/proiecte pentru îmbunătăţirea activităţii organizaţiei, a relaţiei acesteia cu părţile interesate de activitatea specifică.

   

 • Biroul Probleme Speciale şi Documente Clasificate Negoiaş Neagu
  Şef Birou
  Structura si atributii
 • Biroul Probleme Speciale şi Documente Clasificate

  Negoiaş Neagu - Şef Birou

  Biroul Probleme Speciale şi Documente Clasificate (BPSDC)

  Atribuţiile şi responsabilităţile specifice: Biroul Probleme Speciale şi Documente Clasificate are rolul de a elabora, implementa şi urmări respectarea măsurilor organizatorice şi procedurale aferente activităţii de protecţie şi gestiune a informaţiilor clasificate, activităţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, activităţii de evidenţă militară şi mobilizare la locul de muncă, precum şi activităţii preventive antiteroriste.

   

   

 • Biroul Audit Public Intern Ana-Liliana STOLERU
  Șef Birou
  Structura si atributii
 • Biroul Audit Public Intern

  Ana-Liliana STOLERU - Șef Birou

  Biroul de  Audit Public Intern (BAPI)

  Atribuţiile şi responsabilităţile specifice: În exercitarea rolului său, Compartimentul de  Audit Public Intern exercită atribuţiile de elaborare a planului anual de audit public intern şi raportului anual al activităţii de audit public intern, de derulare a misiunilor de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale ANCOM sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, de raportare periodică asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit, de informare  operativă a conducerii instituţiei în cazul în care constată iregularităţi, efectuând  misiuni de consiliere, conform prevederilor legale specifice.

 • Direcţia Executivă Reglementare Eduard Lovin
  Director Executiv
  Structura si atributii
 • Direcţia Executivă Reglementare

  Eduard Lovin - Director Executiv

  Direcţia Executivă Reglementare (DER) este alcătuită din:

  Direcţia Reglementare Economică, din care fac parte Serviciul Acces şi Interconectare; Serviciul Analize şi Studii de Piaţă; Serviciul Audit şi Contabilitatea Costurilor şi Serviciul Reglementări Tarifare şi Serviciu Universal.  

  Departamentul Reglementare Tehnică, din care fac parte Serviciul Reglementări Comunicaţii Electronice; Serviciul Reglementări Poştale şi Serviciul Securitate Comunicaţii Electronice.

  Atribuţiile şi responsabilităţile specifice: Direcţia Executivă Reglementare are ca rol coordonarea activităţilor atât de reglementare economică şi de reglementare tehnică, precum şi corelarea activităţii acestor activităţi cu celelalte activităţi principale şi de suport.

   

 • Direcţia Executivă Administrare Spectru Radio şi Numerotaţie Bogdan Iana
  Director Executiv
  Structura si atributii
 • Direcţia Executivă Administrare Spectru Radio şi Numerotaţie

  Bogdan Iana - Director Executiv

  Direcţia Executivă Administrare Spectru Radio şi Numerotaţie (DEASRN) este alcătuită din:

  Direcţia Gestiunea Spectrului, din care fac parte Serviciul Radiocomunicaţii Mobile Terestre; Serviciul Radiocomunicaţii Fixe; Serviciul Radiocomunicaţii Specializate; Serviciul Audiovizual şi Serviciul Echipamente Radio şi Compatibilitate Electromagnetică. 

  Departamentul Autorizări şi Numerotaţie, din care fac parte Serviciul Administrare Numerotaţie şi Portabilitate şi Serviciul Autorizare Generală.

  Atribuţiile şi responsabilităţile specifice: Direcţia Executivă Administrare Spectru Radio şi Numerotaţie are ca rol coordonarea activităţii de administrare a resurselor limitate ale statului aflate în competenţa ANCOM, de autorizare generală a furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi servicii poştale, precum şi de corelare a activităţii acestor activităţi cu celelalte activităţi principale şi de suport.

   

   

 • Direcţia Executivă Monitorizare şi Control Cristin Popa
  Director Executiv
  Structura si atributii
 • Direcţia Executivă Monitorizare şi Control

  Cristin Popa - Director Executiv

  Direcţia Executivă Monitorizare şi Control (DEMC) este alcătuită din Serviciul Coordonare Monitorizare, Serviciul Coordonare Control și Serviciul Juridic Monitorizare și Control.

  Atribuţiile şi responsabilităţile specifice: Direcţia Executivă Monitorizare şi Control are rolul de a monitoriza şi controla respectarea obligaţiilor impuse prin legislaţia specifică din domeniul de activitate al ANCOM sau impuse de ANCOM, precum şi respectarea altor obligaţii aplicabile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, furnizorilor de servicii poştale şi utilizatorilor de resurse limitate aflate în administrarea instituţiei

 • Departamentul IT Mitrescu Catalin Victor
  şef departament
  Structura si atributii
 • Departamentul IT

  Mitrescu Catalin Victor - şef departament

  Departamentul  IT (DIT) este alcătuit din Serviciul Administrare Infrastructură Comunicaţii şi Sisteme; Serviciul Suport şi Dezvoltare Aplicaţii şi Serviciul Audit şi Securitate IT.

  Atribuţiile şi responsabilităţile specifice: Departamentul IT furnizează servicii IT&C în cadrul ANCOM.

 • Departamentul Achiziţii Ovidiu Tabără
  Şef Departament
  Structura si atributii
 • Departamentul Achiziţii

  Ovidiu Tabără - Şef Departament

  Departamentul Achiziţii (DA) este alcătuit din Serviciul Juridic Achiziţii; Serviciul Investiţii; Serviciul Achiziţii Operaţionale; Serviciul Planificare şi Urmărire şi Oficiul Achiziţii Regionale.

  Atribuţiile şi responsabilităţile specifice: Departamentul Achiziţii, în calitate de compartiment intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică are rolul de a asigura resursele materiale, inclusiv prin realizarea proiectelor de investiţii, necesare îndeplinirii obiectivelor ANCOM în domeniul său de activitate şi a gestiona  resursele financiare alocate în acest scop, în acord cu legislaţia în vigoare.

   

   

 • Direcţia Economică şi Administrativă Gabriela Stănoiu
  Director
  Structura si atributii
 • Direcţia Economică şi Administrativă

  Gabriela Stănoiu - Director

             Direcţia Economică şi Administrativă (DEA) este alcătuită din Compartimentul de Control Financiar Preventiv, Serviciul Venituri şi Executări, Serviciul Financiar-Contabilitate, Biroul Buget Analize Economice şi Serviciului Administrativ. Din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate fac parte Biroul Contabilitate şi Biroul Financiar, iar din cadrul Serviciului Administrativ  fac parte Biroul Logistică, Prevenire şi Protecţia Muncii şi Biroul Gestiune Documente şi Transporturi.

   

            Atribuţiile şi responsabilităţile specificeDirecţia Economică şi Administrativă are rolul de a asigura respectarea legislaţiei în vigoare în ce priveşte reflectarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale şi prezentarea situaţiilor financiare, de a gestiona eficient resursele financiare şi materiale ale instituţiei, precum şi de a asigura suportul logistic pentru desfăşurarea întregii activităţi.

   

 • Direcţia Regională Bucureşti Gabriel Mocanu
  Director
  Structura si atributii
 • Direcţia Regională Bucureşti

  Gabriel Mocanu - Director

  Direcţiile Regionale aplică în teritoriu politica ANCOM cu privire la administrarea resurselor limitate ale statului aflate în competenţa instituţiei, monitorizează, supraveghează şi controlează respectarea obligaţiilor din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi de telecomunicaţii şi serviciilor poştale, reprezentând în teritoriu ANCOM.

  Direcţia Regională Bucureşti are în subordinea sa Oficiul Judeţean Argeş, Oficiul Judeţean Braşov, Oficiul Judeţean Buzău, Oficiul Judeţean Călăraşi, Oficiul Judeţean Constanţa, Oficiul Judeţean Dâmboviţa, Oficiul Judeţean Giurgiu, Oficiul Judeţean Ialomiţa, Oficiul Judeţean Olt, Oficiul Judeţean Prahova, Oficiul Judeţean Tulcea, Oficiul Judeţean Vâlcea şi Oficiul Judeţean Teleorman.

   

 • Directia Regionala Cluj Sorin Hudrea
  Director
  Structura si atributii
 • Directia Regionala Cluj

  Sorin Hudrea - Director

  Direcţiile Regionale aplică în teritoriu politica ANCOM cu privire la administrarea resurselor limitate ale statului aflate în competenţa instituţiei, monitorizează, supraveghează şi controlează respectarea obligaţiilor din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi de telecomunicaţii şi serviciilor poştale, reprezentând în teritoriu ANCOM.

  Direcţia Regională Cluj are în subordinea sa Oficiul Judeţean Alba, Oficiul Judeţean Bihor, Oficiul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Oficiul Judeţean Covasna, Oficiul Judeţean Harghita, Oficiul Judeţean Maramureş, Oficiul Judeţean Mureş, Oficiul Judeţean Satu-Mare, Oficiul Judeţean Sălaj şi Oficiul Judeţean Sibiu.

   

 • Direcţia Regională Iaşi Ovidiu Bejenaru
  Director
  Structura si atributii
 • Direcţia Regională Iaşi

  Ovidiu Bejenaru - Director

  Direcţiile Regionale aplică în teritoriu politica ANCOM cu privire la administrarea resurselor limitate ale statului aflate în competenţa instituţiei, monitorizează, supraveghează şi controlează respectarea obligaţiilor din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi de telecomunicaţii şi serviciilor poştale, reprezentând în teritoriu ANCOM.

  Direcţia Regională Iaşi are în subordinea sa Oficiul Judeţean Bacău, Oficiul Judeţean Botoşani, Oficiul Judeţean Brăila, Oficiul Judeţean Galaţi, Oficiul Judeţean Neamţ, Oficiul Judeţean Suceava, Oficiul Judeţean Vaslui şi Oficiul Judeţean Vrancea.

   

 • Direcţia Regională Timiş Viorel Ioan Bota
  Director
  Structura si atributii
 • Direcţia Regională Timiş

  Viorel Ioan Bota - Director

  Direcţiile Regionale aplică în teritoriu politica ANCOM cu privire la administrarea resurselor limitate ale statului aflate în competenţa instituţiei, monitorizează, supraveghează şi controlează respectarea obligaţiilor din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi de telecomunicaţii şi serviciilor poştale, reprezentând în teritoriu ANCOM.

  Direcţia Regională Timiş are în subordinea sa Oficiul Judeţean Arad, Oficiul Judeţean Caraş-Severin, Oficiul Judeţean Dolj, Oficiul Judeţean Gorj, Oficiul Judeţean Hunedoara şi Oficiul Judeţean Mehedinţi.

   


Organigrama ANCOM
Organigrama Directia Regionala Bucuresti
Organigrama Directia Regionala Cluj
Organigrama Directia Regionala Iasi
Organigrama Directia Regionala Timis
Declaratii de avere
Examene promovari interne