ANCOM

Echipa ANCOM

Preşedintele ANCOM are urmãtoarele atribuţii: aprobã strategiile de dezvoltare instituţionalã a ANCOM, programele de activitate şi programele de cooperare, aprobã planul anual de activitate al ANCOM, aprobã planurile de investiţii ale ANCOM, coordoneazã procesul de elaborare şi de implementare a reglementãrilor din domeniile de competenţã ale ANCOM, convoacã şi prezideazã reuniunile plenare ale Consiliului consultativ, aprobã, prin decizie internã, structura organizatoricã, statul de funcţii şi numãrul de posturi ale ANCOM, stabileşte sediile structurilor teritoriale ale ANCOM, stabileşte, prin decizie internã, atribuţiile specifice fiecãrui compartiment din cadrul ANCOM, aprobã regulamentul intern al ANCOM, coordoneazã activitatea compartimentelor ANCOM, negociazã şi semneazã pentru şi în numele ANCOM contractul colectiv de muncã, aprobã organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANCOM, aprobã angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncã ale personalului ANCOM, aprobã deplasãrile în ţarã şi în strãinãtate ale personalului ANCOM, orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.


Organigrama ANCOM
Declaratii de avere
Examene promovari interne